جمعه بیست و یکم مهر ۱۳۹۱

فهرست موضوعات برای تحقیق درس جامعه شناسی آموزش و پرورش خانم دکتر ناطقی

گروه یک

تاثیر ویژگی های اجتماعی - روانی محیط آموزشی بر رفتار و گرایشهای دانش آموزان

تاثیر پایگاه اجتماعی - اقتصادی دانش آموز بر عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

تاثیر خانواده ،همسالان ، معلمان بر عملکرد تحصیلی فرا گیران

گروه دو

اثرات چند جانبه آموزش و پرورش بر توسعه اقتصادی و اجتماعی

کارکردهای اجتماعی آموزش و پرورش از لحاظ قشر بندی اجتماعی

رابطه آموزش و پرورشو فرهنگ

بررسی کارکردهای سیاسی به خصوص استفاده از مدارس به عنوان نهادهای دولتی و حکومتی برای حفظ نظم موجود

بررسی اثرات آموزش و پرورش در ایجاد تغییرات اجتماعی

گروه سه

تحلیل مدارس به عنوان سازمانهای پیچیده و بروکراتیک

مطالعه نقشها ،هنجارها و ارزشهای درونی نظام های آموزشی و تغییرات آنها

بررسی روابط سازمانی میان مدیران ،معلمان و دانش آموزان مطالعه تفاوتهای اجتماعی و آموزشی مدارس عالی و دانشگاهها و اثرات آن بررفتار دانشجویی


نوشته شده توسط دانشجویان ارشد تاریخ فلسفه آزاد اراک در 13:48 |  لینک ثابت   •